مرکز داده(Data Center)

راهکارها

امروزه مراکز داده نقشی اساسی در ساماندهی و متمرکز نمودن منابع وظرفیت های محاسباتی یک سازمان جهت یکپارچه سازی تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش دارند.

بر طبق تعریف ارایه شده از جانب Renewable Energy Policy، مراکز داده مولفه ای زیرساختی هستند که کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت دیجیتالی و بخشهای ارتباط الکترونیکی را به عهده دارند و مبدا تمامی سرویسهای ارائه شده در شبکه می باشند.

در نتیجه تمامی سرویس های ارائه شده در آنها باید مراکز داده (Data Center) دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند.

به طور کلی مراکز داده به عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می شوند:

  • ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال
  • فراهم آوردن سرویس های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش های اطلاعاتی مختلف مانندInternet Web Hosting Intranet مخابرات و فناوری

اطلاعات ایجاد یک مرکز داده به برنامه ریزی بسیار دقیق و گسترده نیاز دارد و اهداف مورد نظر از طراحی آن باید به وضوح تعریف شده باشند تا نیل به آن اهداف امکان پذیر شود و همچنین تمامی استانداردها در قسمتهای مختلف باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس شرکت رمیس سرویس های زیر را ارائه می نماید:

  • مطالعه و شناسایی زیرساختها و سرویس های موجود سازمان
  • امکان سنجی و نیازسنجی
  • ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی
  • طراحی تفضیلی مرکز داده و پیاده سازی آن
  • تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی
  • تامین تجهیزات، پیاده سازی، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه ساختار سازمانی مورد نیاز جهت نظارت، پشتیبانی، توسعه و نگهداری مرکز داده
  • تهیه و ارائه لیست سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی مرتبط با مرکز داده