پشتیبانی گسترده سیستم ها

پشتیبانی

این سرویس به مشتریانی ارائه می گردد که دارای شعب توزیع شده در سراسر کشور هستند، از جمله سازمان هایی که برای دریافت خدمات پشتیبانی مستمر و بدون وقفه به ویژه در سطح شعب تحت پوشش خود از این سرویس بهره می جویند، می توان از بانک ها و شرکت های بیمه ی دولتی و خصوصی نام برد.